„Szczególne” specjalizacje biegłych – fizjoterapia.

Podobnie, jak w przypadku chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej, równie często spotykamy się z zamiennym stosowaniem pojęcia fizjoterapii oraz rehabilitacji medycznej.

Dowiedz się więcej o szczególnych specjalizacjach w przypadku medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej.

Rehabilitacja medyczna stanowi jedną ze specjalizacji lekarskich – specjalista z zakresu rehabilitacji medycznej jest lekarzem, który posiada kwalifikacje uzyskane w wyniku odbycia szkolenia specjalizacyjnego oraz złożenia egzaminu państwowego. Lekarz posiadający specjalizację z zakresu rehabilitacji medycznej jest specjalistą, który zajmuje się kompleksową diagnostyką i ustalaniem indywidualnego programu leczenia pacjenta, w celu odzyskania sprawności oraz poprawy funkcjonowania w codziennym życiu.

Fizjoterapeuta nie jest lekarzem, choć zawód fizjoterapeuty jest samodzielnym, uregulowanym ustawowo, zawodem medycznym.[1] Oznacza to, że fizjoterapeuci uzyskują prawdo do wykonywania zawodu, na podstawie określonych ustawowo kryteriów formalnych i są zrzeszani w ramach samorządu zawodowego (Krajowa Izba Fizjoterapeutów), którego zadaniem jest m.in. sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu. Fizjoterapeuta może samodzielnie diagnozować i ustalać plan leczenia z wykorzystaniem wiedzy i metod z zakresu fizjoterapii, ma również prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta, nie może jednak wystawiać zwolnień lekarskich, wydawać zaleceń na stosowanie leków (recept), kierować na badania, czy hospitalizacje, bądź też stosować technik, które prowadziłyby do przerwania ciągłości tkanek (wykonywać zastrzyków, czy terapii z użyciem igieł). Fizjoterapia, stanowi element składowy rehabilitacji, który skupia się na przywróceniu sprawności ruchowej i zlikwidowaniu bólu.

Z punktu widzenia pacjenta, mylenie fizjoterapii i rehabilitacji medycznej, niekoniecznie będzie wiązało się dla niego z konsekwencjami, jednak istnieją sytuacje, w których warto pamiętać, że są to odrębne specjalizacje i nie należy traktować ich synonimicznie.

Rozróżnienie specjalizacji rehabilitacji medycznej od fizjoterapii.

Rozróżnienie specjalizacji rehabilitacji medycznej od fizjoterapii, może mieć znaczenie podczas formułowania wniosków dowodowych w procesie. Jak już wspominano we wcześniejszych artykułach, przy ustalaniu rodzaju wnioskowanych biegłych, warto zachować zdrowy rozsądek i zastanowić się, na jaką okoliczność będziemy chcieli danego biegłego powołać, bowiem zdarza się, że pomimo tego, że dany uraz może być oceniany przez kilka różnych specjalizacji (np. ortopedia, rehabilitacja medyczna, fizjoterapia), to na potrzeby tego konkretnego postępowania wystarczającą może okazać się opinia biegłego jednej (np. rehabilitacja medyczna), czy dwóch specjalizacji (np. ortopedia i fizjoterapia).

Dowiedz się więcej o tym jakich biegłych sądowych powołać w sprawie o zadośćuczynienie.

W sytuacji, gdy zależy nam na przykład na ocenie natężenia cierpień, zasadności, czy prawidłowości przebiegu stosowanej fizjoterapii, konieczności korzystania z konkretnych zabiegów /form terapii, jej zakresu i wymiaru, ponoszonych z tego tytułu kosztów, czy zaleceń na przyszłość, biegły z zakresu fizjoterapii będzie właściwym do dokonania takiej oceny. Podobnie w sytuacji, kiedy oddzielenia będą wymagały zabiegi prowadzone w związku z doznanym urazem, a zabiegi prowadzone w związku z istniejącym wcześniej naruszeniem funkcji narządu.

Warto mieć jednak na uwadze, iż w przedmiocie orzekania uszczerbku na zdrowiu, stosowane posiłkowo przepisy Rozporządzenia[2], w §6 wskazują, że „lekarz orzecznik ustala stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu”. Niniejsze sprawia, że niejednokrotnie specjaliści z zakresu fizjoterapii odstępują w opinii od dokonania takiej oceny argumentując to tym, iż nie są lekarzami, bądź też wskazują, na lekarza konkretnej specjalizacji, który powinien takiej oceny dokonać.

Dowiedz się więcej o znaczeniu stopnia uszczerbku na zdrowiu w procesie o zadośćuczynienie.

To co istotne to wiedza, w jakim celu powołujemy biegłego danej specjalizacji i świadomość tego, co chcielibyśmy poddać jego ocenie. Umiejętny dobór odpowiednich specjalizacji pozwoli uniknąć sytuacji, w której biegły nie odpowie nam na zadane mu pytanie, bowiem wykracza to poza zakres posiadanych przez niego wiadomości specjalnych. Pamiętajmy, że ilość wniosków dowodowych, a także ich rodzaj, mają bezpośredni wpływ na czas trwania i ostateczne koszty postępowania.


[1] Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1213).

[2] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.12.2002, w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.

Ostatnie badania
Ostatnie artykuły