Ekspertyzy budowlane

Aktualnie wydajemy kompleksowe i profesjonalne ekspertyzy budowlane w następujących obszarach:

1. Budownictwo lądowe – opinie dotyczące wszystkich etapów procesu budowlanego, w szczególności:

  • ocena prawidłowości dokumentacji projektowej,
  • szacowanie kosztów procesu budowlanego (kosztorysowanie),
  • ocena prawidłowości realizacji procesu budowlanego,
  • ocena wyboru technologii zastosowanych w procesie budowlanym,
  • ustalanie zakresu opóźnień w procesie budowlanym na poszczególnych etapach oraz badanie przełożenia opóźnień cząstkowych na termin finalny,
  • ocena prawidłowości i efektywności zarządzania budową,
  • weryfikacja prawidłowości ścieżki realizacji inwestycji.

1a.  Farmy wiatrowe i fotowoltaiczne

  • doradztwo inwestycyjne na etapie kontraktowania,
  • analiza przyczyn opóźnień w realizacji inwestycji,
  • analiza zastosowanych i projektowanych rozwiązań technologicznych.

Nasze opinie są wynikiem profesjonalnej i wszechstronnej analizy udostępnionego materiału dowodowego. Nasi specjaliści nieustannie podnoszą swoje kwalifikację i pogłębiają wiedzę fachową.  Nierzadko łączą praktyczne wykonywanie swojego zawodu z pracą na uczelni w charakterze wykładowców. Powyższe przekłada się na merytoryczną jakość opinii.

Po otrzymaniu zlecenia każdorazowo informujemy o kosztach zamawianej opinii. Wskazujemy również na naszą wizję formalnego kształtu opinii (kolegialna, indywidualna). Jeżeli okoliczności sprawy tego wymagają, jesteśmy w stanie zbudować zespół interdyscyplinarny obejmujący specjalistów spoza w/w dziedzin.

W przypadku opiniowania na rzecz organów wymiaru sprawiedliwości, stosujemy stawki zgodne z ROZPORZĄDZENIAMI MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI  z dnia 24.04.2013 w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym lub karnym. 

Przy  braku akceptacji przedstawionej wyceny bezkosztowo zwracamy udostępnione materiały.

Zapraszamy do współpracy. 

Ostatnie badania
Ostatnie artykuły