Najnowsze

Opinia seksuologa w postępowaniu cywilnym.


W postępowaniu karnym, powoływanie dowodu z opinii biegłego lekarza seksuologa nie jest niczym „nadzwyczajnym” - chociażby w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. W §3 art. 202kpk (traktującego o opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego), wprost wskazuje (...)

Dowiedz się więcej

Opinia innego biegłego lub instytutu


Obok możliwości żądania uzupełnienia opinii biegłego ustawodawca wskazał również na możliwość żądania przez sąd dodatkowej opinii innego biegłego. Przypomnijmy, że w postępowaniu cywilnym, takie uprawnienie Sądu przewidziano  - w odniesieniu do biegłych sądowych oraz biegłych ad hoc w (...)

Dowiedz się więcej

Uzupełnienie opinii przez biegłego sądowego.


W rozważaniach na temat „niepełnej opinii biegłego”, pojawiła się wzmianka na temat możliwości żądania uzupełnienia opinii przez biegłego. Warto zatem pochylić się nad tym kiedy – poza stwierdzeniem, że opinia jest niepełna – a także w jakim celu, Sąd zleci biegłemu uzupełnienie opinii.

Dowiedz się więcej

Biegły opiniuje – nie rozstrzyga.


Dowód z opinii biegłego sądowego to jeden z najczęściej powoływanych środków dowodowych, nie tylko w postępowaniu cywilnym. Opinię biegłego na tle innych środków dowodowych wyróżnia fakt, iż jego przeprowadzenie pozwala na uzyskanie obiektywnej informacji w danej dziedzinie od eksperta, który działa (...)

Dowiedz się więcej

Niepełna opinia biegłego.


Opinia biegłego w postępowaniu cywilnym może przyjąć postać opinii pisemnej lub ustnej (art. 278 §3kpc)[1]. Sąd zlecając wykonanie opinii wskazuje, jaką formę ma ona przybrać. Ze względów praktycznych, szczególnie jeśli materiał dowodowy jest obszerny, Sądy najczęściej decydują (...)

Dowiedz się więcej

Odmowa wydania opinii w postępowaniu cywilnym.


Zgodnie z §1 art. 281kpc strony mogą wnosić o wyłączenie konkretnego biegłego, z przyczyn, z jakich można żądać wyłączenia sędziego (art. 49kpc) [1]. Strona może zatem żądać wyłączenia biegłego, w sytuacji w której istnieją okoliczności mogące wywołać (...)

Dowiedz się więcej

Czego nie może biegły sądowy?


Niejednokrotnie, bezpośrednio po wizycie u biegłego, u pacjentów rodzą się pytania – dlaczego biegły nie wypowiedział się o stanie zdrowia, nic nie zalecił, nie wypisał choćby recepty, czy skierowania. Szczególnie w sytuacji, gdy w toku postępowania sądowego, sąd nakazał uprzednio stronie uiścić zaliczkę (...)

Dowiedz się więcej

Stały a długotrwały uszczerbek na zdrowiu.


Uszczerbkiem na zdrowiu określamy zakłócenie (uszkodzenie) zdolności do wykonywania określonej czynności organizmu, powodujące ograniczenie w zakresie funkcjonowania organizmu. Innymi słowy, należy stwierdzić naruszenie funkcji organu, narządu wywołane powstaniem uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.

Dowiedz się więcej

Osobiste badanie biegłego sądowego – czy zawsze będzie konieczne?


Sąd, kierując do biegłego akta celem wydania opinii, zazwyczaj wprost określa w zleceniu, czy taka opinia ma być wydana wyłącznie na podstawie dokumentacji dostępnej w aktach sprawy, czy też ma ona zostać poprzedzona osobistym badaniem. Zdarza się również, że sąd pozostawia taką decyzję (...)

Dowiedz się więcej
Zobacz więcej wiadomości

Badania naukowe

Czynniki wpływające na utrudnione gojenie się ran po plastyce przepukliny pachwinowej – doświadczenia własne


brzusznych i dotyczy zwłaszcza mężczyzn. Przyjmuje się, że w ciągu całego życia u 30% mężczyzn wystąpi przepuklina pachwinowa. W związku z powyższym, zabiegi operacyjne plastyki przepukliny pachwinowej są jednymi z częściej wykonywanych w chirurgii ogólnej. Stanowią one około (...)

Dowiedz się więcej

Parapareza spastyczna uwarunkowana mutacją BSCL2


Co-segregation of potentially benign variant of BSCL2 gene (rs145649423) with spastic paraplegia phenotype in Polish family Łukasz Kępczyński†1,2, Katarzyna Połatyńska3, Mariusz Stasiołek4, Małgorzata Zielińska4, Przemysław Bojczuk4, Karol Jastrzębski5, (...)

Dowiedz się więcej

Badania wysokoprzepustowe w niepełnosprawności intelektualnej


Projekt jest realizowane w współpracy z Zakładem Genetyki Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Charakterystyka, szczegóły i cel projektu zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

Dowiedz się więcej

Badania dotyczące wieku naturalnego początku menopauzy u nosicieli genu BRCA1/2


Age of natural menopause onset in BRCA1/2 carriers – systematic review and meta-analysis Łukasz Kępczyński†1,2, Katarzyna Połatyńska3, Jordan Sałamunia4, Tadeusz Kałużewski4, Andrzej Kużawczyk5, Agnieszka Gach1 1Department (...)

Dowiedz się więcej

Modyfikacja obrazu blizny świtałem różnej długości fali


stanie, w sposób punktowy, dokonać kontrolowanego unicestwienia części tkanek. Wywołane w ten sposób zmiany struktury skóry głęboko pod naskórkiem pozwalają na regenerację kolagenu i elastyny. Projekt ten jest realizowany z wykorzystaniem specjalistów z zakresu fizyki, optyki oraz medycyny.   Planowany (...)

Dowiedz się więcej

Możliwośći diagnostyczne czerniaka za pomocą autoluminescencji


Czerniak (melanoma malignum) – jest nowotworem złośliwym skóry, błon śluzowych lub błony naczyniowej oka. Wg statystyk stanowi od 5% do 7% nowotworów złośliwych skóry człowieka. Na świecie każdego roku rozpoznaje się ok. 130 000 przypadków, większość u osób rasy białej. Czerniak najczęściej (...)

Dowiedz się więcej

Badanie patomechanizmów przetok okołoodbytniczych – poszukiwanie nowych celów terapeutycznych


Instytut Naukowo-Badawczy Iurismed Independent Medical Examiners wspólnie z Zakładem Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Polskim Towarzystwem Naukowym Leczenia Ran i Organizacji Opieki uczestniczy w badaniu kierowanym przez dr n. med. Marcina Włodarczyka, dotyczącym analizy patomechanizmów (...)

Dowiedz się więcej

Leczenie nadpotliwości za pomocą sympatektomii piersiowej


Sympatektomia piersiowa jako metoda leczenia nadpotliwości pierwotnej dłoni  Thoracoscopic sympathectomy in treatment of primary palmar hyperhidrosis- own experience. dr n.med. Edyta Santorek-Strumiłło1, lek. Marcin Włodarczyk2 1 Klinika Chirurgii (...)

Dowiedz się więcej

Ocena czynników ryzyka wpływających na gojenie się ran po appendektomii


Gojenie się ran po appendoktomii stało się przedmiotem badań Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej USK im. WAM w Łodzi pod kierownictwem dr hab. n. med. Sławomira Jabłońskiego oraz Instytutu Naukowo-Badawczego Iurismed Independent Medical Examiners. W rezultacie (...)

Dowiedz się więcej
Wszystkie badania naukowe

O nas

Nasz Instytut jest prywatną jednostką naukowo-badawczą z zakresu nauk medycznych. Działalność naszych członków w głównej mierze obejmuje prowadzone przez nas badania, także z udziałem wiodących ośrodków naukowych w Polsce oraz wydawanie opinii medycznych głównie dla potrzeb postępowań toczących się przed organami Wymiaru Sprawiedliwości. Naszą wiedzą i doświadczeniem staramy się służyć w celu rozwoju nauki, tak jej aspektów teoretycznych i praktycznych. W zakresie działalności opiniodawczej kierujemy się zasadami fachowości, bezstronności oraz szybkości działania, przekładając nierzadko złożone zagadnienia akademickie na realia konkretnych często bardzo złożonych stanów faktycznych.

Badania naukowe

Instytut Naukowo-Badawczy IurisMed prowadzi badania naukowe z zakresu medycyny.

Zobacz listę badań naukowcyh

Współpraca z instytucjami państwowymi

Nasz Instytut jest uznanym ośrodkiem opiniowania medycznego. Członkowie naszych zespołów opinijących wydali dziesiątki tysięcy opinii medycznych na zlecenie wielu instytucji państwowych, w szczególności sądów powszechnych. Opiniujemy w zakresie wielu specjalizacji medycznych.

Zobacz listę specjalizacji

Usługi komercyjne

Powołujemy także zespoły opiniujące do oceny bardzo złożonych przypadków medycznych, w tym w szczególności oceny błędów lekarskich.

Dowiedz sie więcej
CENTRUM OBSŁUGI DOKUMENTACJI
ul. Wojska Polskiego 10a
99-300 Kutno

Telefony
794 926 084, 507 829 541, 731 063 083

Faks
24 355 60 60
Instytut Naukowo-Badawczy
IurisMed
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rejestracja w Sądzie Rejonowym
dla Łodzi-śródmieścia w Łodzi
XX Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000733529