Prace badawczo-rozwojowe

Temat: Polimery syntetyczne  z recyklingu jako składnik materiałów budowlanych

Status: w toku

Opis:

Dzisiejszy świat w obszarze surowców mierzy się z dwoma problemami: olbrzymia produkcja odpadów komunalnych oraz wyczerpywanie się zasobów naturalnych planety.

Celem naszego projektu jest znalezienie łącznika w tym obszarze pozwalającego na zagospodarowanie odpadów komunalnych i  zmniejszenie zużycia surowców naturalnych.

Projekt zakłada stworzenie ekonomicznie opłacalnej technologii produkcji materiałów budowlanych z wykorzystaniem odpadów z polimerów syntetycznych.  

Temat: Słoma jako ekologiczny i alternatywny sposób ogrzewania budynków

Status: w toku

Opis:

Polityka klimatyczna jest ważnym elementem współczesnego świata. Dążenie do ograniczenia produkcji dwutlenku węgla musi jednocześnie dawać alternatywę dla spalania paliw kopalnych.

Spalanie biomasy, zwłaszcza tej, której proces powstawania jest bardzo szybki (zboża, rzepak)  jest neutralne w zakresie produkcji dwutlenku węgla. Ilość dwutlenku węgla powstałego w procesie spalania jednostki biomasy, co do zasady, jest równa ilości dwutlenku węgla pochłoniętego przez roślinę w procesie fotosyntezy.

Projekt zakłada stworzenie ekonomicznie opłacalnej technologii pozyskiwania ciepła ze spalania biomasy , która pochodzić będzie ze słomy zbóż i rzepaku zarówno w ramach gospodarstw domowych. 

Więcej informacji przedstawimy niebawem.

Temat: Produkcja metanu w biogazowniach gminnych

Status: w toku

Opis:

Fermentacja biomasy w odpowiednich warunkach prowadzi do powstawania metanu (CH4). Metan może stanowić źródło pozyskiwania ciepła dla budynków mieszkalnych, a także może być wykorzystywany w przemyśle.

Projekt jest realizowany we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego (gminy) i jego celem jest opracowanie ekonomicznie opłacalnej technologii produkcji, magazynowania i transportu metanu, w ramach lokalnych sieci produkcyjno – dystrybucyjnych.

Więcej informacji przedstawimy niebawem.

Ostatnie badania
Ostatnie artykuły